Info pågående arbeten Silo-projekten 2019-06-11.

Vad är genomfört i området?

 • Borrning, spräckning och sprängningsarbeten är avslutade i området utanför Kvarnen/Magasinet
  -Därmed är en jobbig period över för er boende.
  Vi är väl medvetna om att det vid ett antal tillfällen både låtit högt och känts i området, dock har inga gränsvärden för sprängning överskridits och säkerhetsrutinerna genomförts.
 • Besiktning för att konstatera eventuella skador har påbörjats och fortgår för de mest utsatta lägenheterna medan den slutliga besiktningen av hela området genomförs senare i höst. Påannonsering inför besiktning sker i god tid före besiktningen.
  Frågor ställs till opartisk ombud, Sakkunnig för vibration & sprängning Håkan Svensson, ÅF (0722124536).

Vilka arbetsmoment pågår i området?

 • Arbete med Montering av parallell infrastruktur/installationer för El, VA, Sopsug, Fjärrvärme.
  OBS befintliga installationer för boenden påverkas ej nu!

Pågående fas är mindre störande för boende men maskiner som grävmaskiner, lastare och lastbilar arbetar i området.

 • Mindre justering av genomfart med bil till Brf Magasinet och Brf Kvarnen sker i morgon den 12/6 och ett antal dagar framöver.
  OBS ingen förändring för gående men bilar leds om enligt gul streckad slinga nedan.
  Orsaken till förändringen är förberedelser inför kommande omkoppling till befintliga hus av infrastruktur/installationer för El, VA, Sopsug, Fjärrvärme.

Avstängning av ytor vid förberedelser inför sprängning

sprangning

Som ett led i arbetet med kommande byggnation kommer sprängningar att genomföras. Det medför att sprängvakter kommer att stänga av ca 10 minuter innan/efter sprängning för att säkerhetsställa att ingen obehörig kommer nära sprängarbetet. Anslag kommer att sättas ut för att informera boende och förbipasserande;

I NÄRHETEN AV DENNA BYGGNAD, PÅ BYGGARBETSPLATSEN, UNDER TIDEN MAJ 2019 – JULI 2019

Viktigt att följa sprängpersonalens /sprängvakternas anvisningar. Håll barn under uppsikt. Gå undan från fönster, balkonger och dörrar som vetter ut mot sprängplatsen.

Sprängarbetet utförs av: Sprängarpojkarna AB Sprängarbetsledare: Peter Aspelin

Vid skada; kontakta sprängarbetsledaren omgående Ring telefonnummer 0739-852524

Brf Kronjuvelen

Informationsdokument om Etablering Avstängning Silo 2019-03-01

Brf Kronjuvelen

kronjuvel

Som ett led i arbetet med kommande byggnation i Kvarnenområdet kommer förberedande åtgärder med undersökningar, miljösanering av asfalt/jord, omläggning av ledningsdragningar genomföras fram till Byggstart i augusti 2019.

Det medför avstängning av stora delar av JMs markområde som därmed blir byggarbetsplats.

   Vad innebär det för boende i området?

 • Naturligtvis finns passage för bil- och gångtrafik till samtliga hus i området.
  Ex framkörning till entréer, Servicebutik eller för Räddningstjänstens åtaganden
 • Celsiusgatan & Bratteråsbacken = kommer alltid vara öppen
 • Avstängning av JMs arbetsplatsområde samt Bratteråsgatan utmed berget
 • Gångtrafik till busshållplatsen vid Valskvarnsgatan hänvisas till befintliga gångvägar i området, ex utmed Brf Magasinet och Brf Kvarnen.
 • Parkering; Besöksparkering kompletteras vid Servicebutik men den stora ytan med friparkering stängs nu av.
 • Lekplats flyttas till norr om Brf Kvarnliden

   När?

   Arbetet startar V9, Avstängt från 4 Mars 2019

Sänkning av avgiften för bostäder

Hej
Styrelsen har 2017-11-22 vid sitt ordinarie sammanträde diskuterat föreningens ekonomi. Vi har konstaterat att vi har en mycket gynnsam lånesituation och ligger väl till i förhållande till beslutad underhållsplan. Amorteringar görs i beslutad takt. Vi har därför gjort bedömningen att avgifterna är för höga i förhållande till utgifterna i nuläget och i överblickbar framtid.
Vi har beslutat att med verkan fr o m 2018-01-01 sänka månadsavgiften
för bostäderna med 4%.
Har ni några ytterligare frågor eller funderingar är det bara att höra av er till styrelsen.brftrelejon@gmail.comsanta

Vi vill också passa på att önska er alla en God Jul och ett gott nytt år!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen